14/02/17

הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק תואר ראשון משותף (B.A.) בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח (במימון יד הנדיב וות"ת)

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, רוח, אמנות מיום 14.2.2017 אשר דנה בהמלצת הוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח לאשר לאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון משותף (B.A.) בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית ולהסמיכן להעניק  תואר ראשון משותף  B.A.)) בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית, והיא החליטה  כלהלן:

  1. להודות לוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה.
  2. לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים תואר ראשון B.A.)) בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית ולהסמיך את האוניברסיטאות להעניק את התואר במשותף. תוכנית הלימודים תפעל בשיתוף פעולה בין החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב לבין הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון.
  3. תעודת הסיום שתינתן תהיה משני המוסדות, המזכה את בוגריו בתעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות גם יחד (תעודת תואר אחת, ושני סמלי המוסדות). המוסד שבו נלמדו הקורסים והעובדה כי התוכנית היא משותפת יופיעו באופן ברור ומפורט על גבי גיליון הציונים.
  4. בחלוף שנה מיום פתיחת התוכנית, יוגש, דרך מנהל התוכנית, דו"ח התקדמות מפורט לוועדה אודות תוכנית הלימודים הלכה למעשה (לרבות, טבלת תוכנית לימודים מאוישת, טבלת סגל הוראה, סילבוסים וקו"ח, תנאי קבלה ופרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, מנגנוני הניהול של התוכנית ויחסי הגומלין בניהול התוכנית בין החוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב לבין הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון).