14/02/17

הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ראשון (B.A.) בהיסטוריה סביבתית – במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח (יד הנדיב וות"ת)

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אשר דנה בהמלצת הוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח לאשר  לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים תואר ראשון  (B.A.)  בהיסטוריה של המזרח התיכון בהדגש סביבה ולהסמיכה להעניק  תואר ראשון  (B.A.) בהיסטוריה של המזרח התיכון בהדגש סביבה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה האקדמית הבינלאומית של הקרן לקידום מדעי הרוח בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה.
  2. לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים תואר ראשון (B.A.) בהיסטוריה של המזרח התיכון בהדגש סביבה ולהסמיך את האוניברסיטה להעניק את התואר.  תוכנית הלימודים תפעל בשיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה למדעי הרוח במוסד.
  3. בהתאם למכתבה (מיום 24.1.2017) של ראש החוג פרופ' מירי שפר-מוסנזון – על האוניברסיטה לפעול לקדם שיתוף פעולה בתוכנית גם עם החוג ללימודי א"י/ היסטוריה של עם ישראל.
  4. בחלוף שנה מיום פתיחת התוכנית, על האוניברסיטה להגיש, דרך מנהל התוכנית, דו"ח התקדמות מפורט לוועדה אודות תוכנית הלימודים הלכה למעשה (לרבות, טבלת תוכנית לימודים מאוישת, טבלת סגל הוראה, סילבוסים וקו"ח, תנאי קבלה ופרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, מנגנוני הניהול של התוכנית ויחסי הגומלין בניהול התוכנית בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה למדעי הרוח, כמו כן, על האוניברסיטה להתייחס ליישום סעיף 3 לעיל.