13/11/18

הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתוכנית הלימודים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה במתכונת חד-חוגית ומשולבת

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הסמכת אוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתוכנית הלימודים במדע והנדסה של חומרים, במתכונת חד-חוגית ובמתכונת משולבת, המתקיימת באוניברסיטת תל-אביב, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה במתכונת המשולבת, וזאת עד אשר המחזור האחרון אשר החל את לימודיו בתשע"ז יסיים את לימודיו. בהתאם להחלטת מל"ג מיום  10.6.2014אודות סוגי תוכניות לימודים, התוכנית המשולבת חדלה להתקיים ומחזור הלימודים אשר החל לימודיו בתשע"ז הינו המחזור האחרון בתוכנית זו.
  3.  להסמיך את אוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד-חוגית (בכפוף להפעלתה במקביל של התוכנית במתכונת של תואר ראשון כפול (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה).