18/02/20

הסמכה לאמונה-אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' זהבית גרוס וד"ר ירון גירש, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י').