11/04/19

הסמכה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים להעניק תואר שני במחול (M.Dance) ללא תזה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הסמכה להעניק תואר שני במחול (M.Dance.) ללא תזה.