12/02/19

הסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.  בהתבסס על הדיווח שהעביר בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים על אודות מידת עמידת התוכנית בקריטריונים שקבעה המל"ג לקיום לימודים לתואר שני, ולאחר שמצאה את התוכנית עומדת בקריטריונים החליטה המל"ג להעניק לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הסמכה להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני.