30/04/20

הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהיסטוריה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית למכללה האקדמית לחינוך שאנן

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' דורון מנדלס ופרופ' שמואל פיינר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהיסטוריה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית.
  3. לאחר שנה ממועד קבלת ההחלטה על המכללה לדווח לוועדת המשנה על עמידתם בדרישות הסוקרים לגייס אנשי סגל להוראת ההיסטוריה.