12/09/17

הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלולים היסודי והעל-יסודי למכללה האקדמית לחינוך "אורנים"

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' רות זוזובסקי ופרופ' שלמה בק על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלולים היסודי והעל-יסודי.