28/11/17

הסמכה להעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד רב-גילאי (6-21) לחמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  בנושא תוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד רב גילאי (6-21) של מכללת חמדת הדרום. המועצה עיינה בתוכנית הלימודים המתוקנת שהגישה המכללה בעקבות החלטת המועצה מיום  20.6.2017, כולל בהתייחסות המכללה מיום 19.10.2017 בנוגע לכיתת הגברים שנפתחה במסגרת תוכנית הלימודים.  כמו כן המועצה קיבלה לעיונה את המלצת הוועדה המקצועית אשר בדקה את התוכנית המתוקנת, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאור המלצת הוועדה ולאחר בחינה מחודשת של התוכנית, להסמיך את חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד רב גילאי (6-21).
  3. בהמשך לחוות דעת הוועדה ולאור ההבדלים בין רמת הסגל המלמד בכיתת הנשים לבין רמת הסגל המלמד בכיתת הגברים, בשלב זה לאשר את המשך הפעלת כיתת הגברים בתוכנית לתקופה של שנתיים ולחזור ולבדוק את רמת הסגל בכיתת הגברים לקראת תום התקופה.