12/02/19

הסמכה להעניק תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) דו-חוגי בספרות למסלול העל-יסודי (ז’-י’) למכללה האקדמית לחינוך ע”ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום ז’ באדר א’ תשע”ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות פרופ’ זיוה שמיר ופרופ’ ניצה בן-דב על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע”ש א.ד. גורדון להעניק תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) דו-חוגי בספרות למסלול העל-יסודי (ז’-י’).