08/08/17

הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באמנות במסלול רב-גילאי (א'-י') לתלפיות, המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את תלפיות המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באמנות במסלול הרב גילאי (א'-י').
  3. לציין כי הערות הוועדה המקצועית טופלו בדרך כלל לשביעות רצונה של הוועדה.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי הוועדה מבקשים לציין מספר נושאים עיקריים, שראוי שהמכללה תתן עליהם את הדעת בהמשך הדרך ותדווח על כך עד תחילת שנה"ל תשע"ט לוועדת המשנה התחומית במל"ג:

א.         חיזוק הסגל הליבתי המלמד בתוכנית וכן גיוס של עוד אמן יוצר מוביל אשר יחזק את הפן המעשי בתוכנית הלימודים.

ב.         הרחבת השטחים המיועדים לסדנאות המעשיות.