30/04/20

הסמכה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי (ז'-י'-) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' דורית פטקין על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. המשך להחלטת מל"ג מיום 18.6.2019 ובהתאם לדיווח שהעבירה המכללה לחוות דעת הוועדה, להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.