16/11/21

הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלול היסודי (א'-ו') לסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 19.10.2021 בנושא שבנדון,  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' שלמה בק ופרופ' שרגא פישרמן, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומניות להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלול היסודי (א'-ו').