11/12/18

הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בתוכנית הלימודים בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי למכללת אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' מאיה פרוכטמן ופרופ' רחל משיח על עבודתן ועל הדו"ח שהגישו.

2.         להסמיך את מכללת אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בתוכנית הלימודים בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי.