17/12/19

הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון וספרות עברית למסלול העל-יסודי (ז'-י') לאלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' אורה שורצולד ופרופ' רינה בן שחר על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר ראשון (B.Ed.) בלשון וספרות עברית למסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. מבלי לגרוע מכך, המוסד מתבקש לתת את דעתו על חוות דעת הסוקרות, ולהקפיד על תיקון הנקודות שהועלו בהן (ובכלל זאת בהתייחס לראש התוכנית, לסגל ולספרייה).