16/07/19

הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר הוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בספרות למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות להסמיך את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י') וזאת בהמשך להסמכה שניתנה על-ידי מל"ג יו"ש בזמנו למכללת יעקב הרצוג בגוש עציון, והיא מחליטה להסמיך (בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק המל"ג – מוסדות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון) את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות במתכונת דו-חוגית.