12/09/17

הסמכה להעניק תואר ראשון במדעי ההתנהגות למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. בעקבות הצהרת נשיא המוסד לפיה יוטמעו שינויים בתוכנית הלימודים על פי  הערות הסוקרים, להעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות
  3. המוסד יגיש למל"ג בתום שנת הלימודים תשע"ח דיווח  על יישום כל השינויים בתוכנית  עליהם התחייב נשיא המוסד במכתבו מיום  8.8.2017.