21/05/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת המתקיימת בקריה האקדמית אונו ובתוכנית המיועדת לחרדיות והיא מחליטה כלהלן:
א. להודות לסוקרים פרופ' יוסי אטיאס ופרופ' שרון ערמון-לוטם על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
ב. להסמיך את הקרייה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת.