07/03/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהאריך את ההסמכה שהוענקה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך.
  3. על מנת להרחיב את הידע הכללי של התלמידים, על המכללה להוסיף לקורסי העשרה קורסים שאינם מתחום החינוך ולוודא כי כל תלמיד ילמד לפחות קורס אחד שאינו מתחום החינוך.
  4. על המכללה להוסיף לתנאי המעבר משנה לשנה ובתנאים לסיום התואר, ציון 70 לפחות בסמינריונים.
  5. תוקף ההסמכה מותנה וכפוף להכרה במוסד.