11/12/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות.