30/04/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רומאניים לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת האוניברסיטה העברית לקבל הסמכה להעניק תואר B.A. בלימודים רומאניים, במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות מל"ג, ובחוות דעת הסוקרת, והיא החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 21.4.2020 כלהלן:

  1. להודות לסוקרת, פרופ' תמר הרציג, על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. להעניק לאוניברסיטה העברית הסמכה להעניק תואר ראשון B.A. בלימודים רומאניים.
  3. מבלי לגרוע מכך, המוסד מתבקש לתת דעתו על הערות הסוקרת (ובפרט לעניין הוספת התקנים בתוכנית).