06/03/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיירות ופנאי (במתכונת דו-חוגית) למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיירות ופנאי (במתכונת דו-חוגית).