11/04/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.3.2019 בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' יפה מכנס ופרופ' מאיר אורן על עבודתם.
2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות