30/04/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון מיום 18.2.2020 ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יפה מכנס ולפרופ' עמיר שמואלי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות.