14/01/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים (ללא תזה) למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלי גימון ולפרופ' דני צ'מנסקי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר ראשון (A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים (ללא תזה).