07/03/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' יובל שחר, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.A.) במערכות מידע ניהוליות.