20/03/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בפוליטיקה וממשל למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
  2. לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים, להעניק הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בפוליטיקה וממשל.