17/07/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי קיימות למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי קיימות.