15/11/16

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בתוכנית הלימודים בניהול מערכות בריאות של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:

  1. להודות  לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד חוגית בניהול מערכות בריאות.