20/03/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בלוגיסטיקה למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ((B.A. בלוגיסטיקה במתכונת חד-חוגית.