29/05/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת למכללה האקדמית הדסה ירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים, והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
2. לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים, להעניק הסמכה למכללת הדסה בירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת.