11/04/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 11.4.2019 בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:
1. להודות ל סוקרים, פרופ' יואל ינון ופרופ' יהושע צאל, על עבודתם ועל חוות דעתם.
2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה .