13/11/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים בפסיכולוגיה של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה לאמצן כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מריו מיקולינסר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית אחווה הסמכה להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה.