14/02/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת.
  3. למען הסר ספק מבהירה המל"ג כי אין מניעה להיענות לבקשת המוסד ולשנות את שם התוכנית ל"תקשורת".