17/12/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות לאוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובדו"ח הוועדה המקצועית, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית על בדיקת התוכנית ועל הדו"ח המעודכן שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה להעניק תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בחשבונאות.