29/05/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתקשורת לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון ובחוות דעת הסוקרים והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
  2. לאור חוות דעתם החיובית של הסוקרים, להעניק הסמכה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק תואר ראשון דו-חוגי (B.A) בתקשורת.