23/06/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ווהחליטה כלהלן:

  1. לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את מכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במדעי ההתנהגות.
  3. ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד למוסד יש הכרה.