18/08/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במערכות מידע ניהוליות למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' צביקה קופליק ופרופ' גיהאד אל סאנע על החוו"ד שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.A.) במערכות מידע ניהוליות (Management Information Systems)
  3. תוקף ההסמכה מותנה בתוקף ההכרה במוסד.