13/11/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפסיכולוגיה למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.A.) בפסיכולוגיה.