21/05/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בקרימינולוגיה לאוניברסיטה העברית בירושלים – חוות דעת סוקרים

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים, פרופ' גיורא רהב ופרופ' אפרת שהם, על עבודתם ועל חוות דעתם.
2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק לאוניברסיטה העברית הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בקרימינולוגיה.