11/12/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בתקשורת באמצעות איגום קורסים לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.A.) בתקשורת, במסגרת איגום קורסים.