10/01/17

: הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי בתוכנית הלימודים לתואר בוגר באמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה, לאוניברסיטת בן-גוריון

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה להסמיך את אוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר בוגר  (B.A.)  ב"אמנות חזותית: תוכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה" במתכונת דו-חוגית ובמתכונת חד-חוגית.