31/05/16

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי בקרימינולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה (חד- ודו-חוגי). לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית גליל מערבי כמוסד להשכלה גבוהה.
  3. המכללה מתבקשת להקפיד על עמידה בהנחיות המל"ג והחלטותיה לעניין קבלת חריגים.
  4. על המכללה לשאוף לצמצום מספר המתקבלים על תנאי בתוכנית