11/12/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי בניהול למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  1. לאמץ את המלצות הוועדה ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון חד-חוגי ודו-חוגי (B.A.) בניהול. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית גליל מערבי כמוסד להשכלה גבוהה.