18/08/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) רב-תחומי במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה, כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את מכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית ובמתכונת וחד-חוגית רב תחומי.
  3. ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד למוסד יש הכרה.
  4. בהתאם להחלטת ות"ת, על המכללה לצמצם את מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית ל-600 עד שנת הלימודים תשפ"ג.