הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) רב-תחומי למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' אביגדור שנאן, על עבודתה ועל הדו"ח הסופי שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית צפת הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) רב תחומי כל עוד למוסד יש הכרה.