08/08/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך למדעים למסלול היסודי (א'-ו') למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' רות זוזובסקי ופרופ' נאוה בן-צבי על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל להעניק תואר ראשון דו-חוגי (B.Ed.) בחינוך למדעים למסלול היסודי (א'-ו').