18/07/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.P.T.) חד-חוגי בפיזיותרפיה לקריה האקדמית אונו למחזור הלימודים היחיד שנפתח במסגרת התוכנית (החל בתשע"ד)

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה המתקיימת בקריה האקדמית אונו, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה לבוגרי מחזור הלימודים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל בתשע"ד, אשר הינו מחזור הלימודים היחיד בתוכנית הלימודים הנדונה.