13/08/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד, והיא המחליטה כדלקמן:

1. להודות לוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש.
2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד.