19/07/16

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד למכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד.